Privacyverklaring

Privacyverklaring Miquel Gonzalez Fotografie

Miquel Gonzalez Fotografie, gevestigd aan de Spanjaardstraat 29, 1811MN te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Miquel Gonzalez Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studio(at)gonzalezphoto.com, dan verwijderen wij deze informatie. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016 en ter inzage op onze website architectuur.gonzalezphoto.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Miquel Gonzalez Fotografie verwerkt persoonsgegevens voor alleen de volgende doelen:

– Het maken van afspraken voor de uitvoering van onze werkzaamheden

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren; – Het afhandelen van de facturering en uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming:

Miquel Gonzalez Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Miquel Gonzalez Fotografie) tussen zit.

Miquel Gonzalez Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen waarin adres- of persoonsgegevens kunnen voorkomen:

Google Business Apps Suite, Accumulus (factuur software), WeTransfer (product verzending), ING Bank (betalingsverkeer).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Miquel Gonzalez Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke administratieverplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Miquel Gonzalez Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Miquel Gonzalez Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Miquel Gonzalez Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar studio(at)gonzalezphoto.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.